Шляжка Н. Храм – неба на зямлі / Наталля Шляжка  // Брестский вестник. – 2019. – 14 марта (№11).– С. 19.

У межах дня праваслаўнай кнігі ў гарадской бібліятэцы імя Пушкіна працуе фотавыстава па- эта, фатографа-аматара Віктара Хмарука “Храмы Белай Русі”.

Віктар Хмарук з ліку тых, каго вабіць сваім таінствам, духоўнасцю сакральная культура Беларусі. Нарадзіўся ён у 1965 годзе ў вёсцы Цякалаўшчына Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці. Скончыў Беларуси дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі і аспірантуру пры нашым тэхнічным універсітэце. Жыве ў Чэрнях, працуе ў Брэсце.

На выставе ён прадставіў больш за трыццаць здымкаў цэркваў, сабораў і манастыроў Беларусі. Да кожнага дададзены кароткія звесткі пра гісторыю храма і абразы, змешчаныя ў ім. “Храм – гэта неба на зямлі, – кажа фатограф. – У кожнага храма асабістая энергетика, Адны ачышчаюць, другія напаўняюць, але галоўнае – гэтыямесцы,яккажуць, намоленыя, уіхдуша імкнецца ў неба. I псіхолагі раяць глядзець на не­ба. Яно пазбаўляе нас ад непатрэбных турбот і акрыляе”.

Асноўныя тэмы майстра, прырода і храмы, далі зліццё двух светаў. Непаўторная атмасфера здымкаў напоўнена асаблівым светапоглядам і ўспрыманнем. Аўтар не толькі імкнецца перадаць прыгажосць убачанага і адчутага і таямнічасць, дараванную звыш. «На фота Хмарука амаль заўсё ды многа неба, – дзе ліцца ўражаннямі загадчыца аддзела абслугоўвання гарадской бібліятэкі ірына Фаміна. – Неба рознае: ярка-сіняе і далікатна-блакітнае, перадсвітальнае і азоранае, дажджлівае і неабсяжнае. Гэта бязмежжа прыцягвае, вабіць увысь, нібы кліча ў палёт. А храмы на фоне неба  гэта ўзнёсла і светла”.

Адчуваюцца ў кожным здымку і трапяткія адносіны.фатографа да родных мясцін. Віктар Хмарук любіць прыроду, щмат падарожнічае па Беларусі. Уражанні перадае праз аб’ектыў і атрымлівае асалоду сам. ‘Тлядзіш на здымак і пачынаеш адчуваць еднасць і цяпло роднай зямлі”.

Працы Віктара Хмарука былі змешчаны ў часопісах “Эколог и я” і “Род­ная прырода”. Два гады запар ён перамагаўу фотаконкурсе “Краявіды малой радзімы”. У дадатак ён аўтар чатырох зборнікаў вершаў і лірыка-філасофскіх замалёвак: “Я пакіну свой цень”, “Зёрна”, “Ростки”, “Со­цветия”. Вершы яго друкавалі ў літаратурных альманахах “Жырандоля”, “Зорка Венера”, “Вдохновение”, “Берасцейская скарбніца”, у рэспубліканскіх і абласных часопісах і газетах.

Выстава працуе да 31 сакавіка.

 

Шиян О. Восемнадцатый сонет Шекспира / Ольга Шиян // Брестский вестник. – 2019. – 21 февраля (№8).– С. 20.

В центральной библиотеке име­ни Пушкина провели городской конкурс чтецов «Музыка слов».

В нём участвовало больше пяти­десяти человек. Самым юным участ­никам было всего пять лет, а самым старшим  семнадцать.

Стал городским
Поднять интерес подрастающего по­коления к книгам и изучению ино­странных языков – главная цель ор­ганизаторов конкурса – школы «Май Бэби», центральной библиотеки и общественного объединения «Дет­ское время».

Раньше творческий конкурс про­водили только в школе, а в этом го­ду решили сделать его городским. Взносы пошли на благотворитель­ные цели.

По мнению организаторов, эсте­тическому воспитанию детей нуж­но уделять особое внимание. Поми­мо гаджетов и компьютеров, учащи­еся должны интересоваться чем-то новым, открывать мир. Чтение книг и изучение языков – это как раз то, что им необходимо.

Конкурсантов по возрастной категории разделили на четыре бло­ка. В каждом было по 12-13 ребят. Они читали стихи на английском, польском, немецком и испанском языках. Звучали произведения Ах­матовой, Шекспира, Блейка, Ки­плинга и других поэтов. Участни­ки старались донести до слушате­лей эмоциональность и мелодич­ность языка, на котором читали. Поддерживали юных чтецов роди­тели, педагоги и друзья. Оценива­ли их выступления преподаватели школы «Май Бэби» и директор го­родской библиотеки Светлана Го­родецкая.

Читаем и поём
«Мне нравится английский язык» – призналась одна из участниц кон­курса Анна Деменчук. Она на от­лично учится в четвёртом классе 6-й школы, в свободное время игра­ет на пианино, увлекается пени­ем и рисованием. «К конкурсу чте­цов я готовилась основательно, – говорит школьница. – Хотелось выучить что-то сложное. Выбрала 18-й сонет Шекспира». Анна не только читает на английском, но и поёт.

Шляжко Н. «Панасоник» и форель в реке / Наталья Шляжко // Брестский вестник. – 2019. – 21 февраля (№8). – С. 7.

Встреча с художником-документалистом Владимиром Гу­бенко прошла в городской би­блиотеке имени Пушкина.

Владимир Николаевич, математик и физик по образованию, инженер по профессии, стал историком и художником-документалистом. Од­нажды, взяв в руки карандаш, он смог по памяти воссоздать повсед­невную жизнь Бреста 30-50-х годов. Сейчас насчитывается около четы­рёхсот его рисунков.

Знакомство с рассвета
Свою встречу Владимир Губенко начал с рассказа, каким он увидел город в первый раз, в 1940 году: «При­ехали мы из Украины, из города Конотопа. В конце 1939 года моего от­ца Николая Губенко направили сю­да на работу начальником в Брест­ский железнодорожный техникум, которого ещё не было. Был он в чис­ле первых, кто приехал в город по­сле смены власти. Попасть в Брест было непросто: ехали окружным пу­тём через Чернигов, Гомель, Минск. В районе Негорелого работала советско-польская граница, где восточники проходили контроль. Также должны были иметь при себе документы, ко­торые оправдывали бы желание по­пасть в новый район страны.

В Брест приехали на рассвете. Нас I встретила тишина, на привокзальной площади – пролётки, которые заменяли в то время такси. Тогда было четыре биржи пролёток: одна – на углу Советской и Пушкинской, вторая – на Карла Маркса и Пушкинской, третья – на Свердлова у театра Сарвера, четвёртая – на вокзале. На одной из них мы добрались до нового места жительства – до­ма, в котором раньше жил началь­ник технической школы Чепкевич, где и образовался техникум. Это здание можно увидеть и сегодня, нахо­дится оно рядом с техникумом».

Ковальская О. И Анна Мария из Радзивиллов / Ольга Ковальская // Брестский вестник.– 2019. – 14 февраля (№7).– С. 20.

В городской библиотеке имени Пушкина прошла лекция Ивана Чайчица о некрополях Брестчины.

Известный краевед говорил о раз­витии некрополистики в Беларуси и об итогах многолетнего исследо­вания брестских кладбищ.

Библиотека встречает
В прошлом году в центральной библиотеке создали историко-краеведческий клуб «Берестейцы». Сегодня в его составе около сорока человек. По инициативе клуба проходит серия встреч «Брест нараспашку». Гостем очередной стал Иван Чайчиц, кото­рый подчеркивает, что кладбище – это также элемент культуры.

Краевед несколько лет изучал не­крополи Брестчины, уделяя особое внимание личностям захороненных и эстетическим особенностям над­гробий. Благодаря ему создан крат­кий путеводитель по Тришинскому кладбищу и книга о католическом некрополе Бреста. «За десять лет работы накоплено много материала, – отмечает он, – хочется поделиться самыми интересными моментами истории Брестчины».

Хранители истории
Иван Чайчиц говорил о некрополях Бреста и области, где покоятся представители известных дворянских ро­дов. Что касается городских кладбищ, то нельзя не сказать о памятнике Марии Анне из рода Радзивиллов на ка­толическом кладбище. «Сегодня это единственное известное захороне­ние в Беларуси, где похоронен пред­ставитель этой знаменитой династии вне крипты в Несвиже», – обратил внимание краевед. Также на католическом кладбище на улице Пушкинской похоронены Ян Титус Урсын-Немцевич и его супруга Вероника, погибший летчик Роман Лампе. А на правом берегу Западного Буга установлен памятник генерал-майору князю Павлу Пхейдзе. Сохранились в городе интересные памятники и скульптуры, на которых есть имя ма­стера. К примеру, памятник на мо­гиле Александры Эльжановской – это работа известного в Польше скуль­птора Теодора Сконечного.

Макарчук Ю. Фотовзгляд: было и стало / Юрий Макарчук  // Брестский вестник.– 2019. – 14 февраля (№7).– С. 19.

В фойе городской библиотеки имени Пушкина проходит выставка «Брест. Перспектива времени». Фотограф Виктор Байковский находит старинные открытки и фотографии с видами Бреста и делает с того же ракурса снимки современного города.

Эффект получается замечательный, словно путешествуешь во времени и пространстве.

О выставке
Лет десять назад уже пробовал объединить две фотографии, сделанные с разницей во времени, но с одной точки съёмки. Читал об этом в Интернете. Бытует мнение, что точно повторить кадр почти невозможно из-за технических особенностей старинных широкоформатных камер и объективов, что тогда использовали. Оказалось, это не так. Главное найти и прочувствовать то самое место, с которого снимал фотограф пятьдесят или сто лет назад.

Некоторые точки съёмки достаточно очевидны. Это относится к старым фотографиям Брест-Литовска, которые сделаны с высоты птичьего полёта. Например, из окон колоколен Свято-Семионовского кафедрального собора или костёла на площади Ленина. Повторить эти снимки оказалось достаточно просто – надо было лишь спросить разрешения у настоятелей храмов. А вот фотографию, сделанную с кирпичной трубы котельной Брестского ликёро-водочного завода, с видом на старое здание педагогического университета продублировать бы¬ло нелегко. Подняться туда по шатким железным ступенькам с риском для жизни никто не разрешит. Но повезло, когда делали книгу об истории этого предприятия: на территории работала автовышка, которая и доставила меня в нужную точку. Трудно представить, как поднимался на трубу фотограф с громоздкой аппаратурой того времени. Можно предположить, что в то время там стояли строительные леса.

Дземідовіч Т. Брэсту прысвячаецца... / Таццяна Дземідовіч // Заря.– 2019. – 13 февраля (№13). – С. 24.

 

Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі сумесна з Брэсцкай цэнтральнай гарадской бібліятэкай імя А.С. Пушкіна прыняло ўдзел у XXVI Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўцы-кірмашы.

Сёлета на беларускі кніжны форум прыехалі госці больш чым з трох дзясяткаў краін свету. Шы­рокая і разнастайная пяцідзённая праграма ўключала ў сябе каля 400 прэзентацый, «круглых сталоў», дыскусій з чытачамі...

8 лютага на пляцоўцы «Пісьменнік і час» брэсцкая дэлегацыя паказала гледачам пікавую праграму, прысвечаную Брэсту як кулыурнай сталіцы Салружнасці 2019-га і яго 1000-годдзю.

Музыкальна-паэтычную відэа візітоўку з злементамі пясочнай анімацыі падрыхтавала Тамара Абысава-Сачко, выкарыстаўшы словы твора брэсцкай паэтэсы Веры Пракаповіч і музыку Аляксандра Пракаповіча. Так злідцё трох талентаў – творчае трыа – паказала гістарычнае мінупае і самабытнасць Брэста.

Ковальская О. Жизнь в каждой строчке / Ольга Ковальская // Брестский вестник.– 2019. – 24 января (№4).– С. 19.

В городской библиотеке имени Пушкина прошла встреча с пружанским писателем Алексеем Радивончиком.

Выступления автора чередовались с творческими номерами участников клуба ветеранской организации Пружан «Нам года – не беда», которые приехали в Брест, чтобы поддер­жать своего товарища и идейного вдохновителя. Под звуки баяна зву­чали задорные и душевные песни. Знакомые слова навевали приятные воспоминания и возвращали при­сутствующих в юность.

Душа романтика
Алексей Радивончик – автор «Дороги жизни», трёх книг «Жизнь на земле и жизнь на другой планете», сборников стихов «Мгновения жизни» и «Частицы сердца моего», а так-же повести «Искушение». «В этих книгах, – отмечает он, – раскрытие тайны, жизнь счастливых семей. Я пишу о людях с богатым внутренним миром, о красоте души, доброте и счастье, любви в широком смысле, когда высший разум победил и человечество преобразуется в выс­шую форму развития. Надеюсь, мои читатели станут мудрыми, добрыми и будут больше любить Родину».

Ковальская О. Малой родине посвящается / Ольга Ковальская // Брестский вестник. 2019.  31 января (№5). С. 19.

Около двух десятков книг, изданных в 2018 году Брест­ским областным отделением Союза писателей Беларуси, презентовали в центральной городской библиотеке имени Пушкина.

Говорили об итогах творческой деятельности областного отделения Союза писателей, рассказывали о книгах, изданных в прошлом году.

От 25 до 88
Сегодня в областном отделении 52 автора. Самому молодому, Алёне Дебиш, 25 лет, а самому старшему, Василию Литвинчуку, исполнилось 88. Все они пишут в разных жанрах – от детской литературы и драмы до публицистики и поэзии.

Так как 2019 год в Беларуси на­зван Годом малой родины, многие издания посвящены именно этой, теме. К примеру, три книги Вале­рия Кухарчука, ивановского про­заика, поэта и журналиста, который сейчас живёт в Америке.

Куц Е. От фантастики до публицистики / Елена Куц  // Заря. 2019.  2 февраля (№10). С. 15

Прошедший год для Брестского областного отделения Союза писателей Беларуси выдался урожайным – свет увидело более 20 книг. О каждой из них было рассказано на встрече «Мой мир - книга», которая уже по доброй традиции собрала в стенах центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина и самих писателей, и читателей.

В областном отделении Союза пи­сателей Беларуси состоят 52 автора. Самому молодому из них (кстати; жур­налисту «Зари») Алёне Гневушевой – 25, а самому старшему Василию Литвинчуку – 88 лет.

– Наши авторы пишут в самых разных жанрах: это и детская литература, и драматургия, и поэзия, и публицистика, – подчеркнула во время встречи председатель областного отделения Татьяна Демидович. – Но почти все книги, изданные в прошлом году, объединяет то, что они посвящены малой родине, нашим глубинкам.

В частности, о своей малой родине – Ивановщине – пишет поэт, прозаик и публицист Валерий Кухарчук, ныне живущий в Америке. В 2018 году увидели свет три книги этого автора: «Восеньскі першацвет», «Вясёлка ў тумане» и «В год апокалипсиса». Продуктивным оказался минувший год и для молодых писателей. Так, у перспективного брестского фантаста Сергея Белояра вышло две книги – сборник рассказов «Щит Персея» и «Раследаванні інспектара Сарвы».

Римошевская Е. Живой голос эпохи / Елена Римошевская  // Брестский вестник. 2019.  24 января (№4). С. 1,12-13.

 

Наш земляк, любитель истории, краевед Иван Чайчиц личность незаурядная. Живой интерес к его архивным монографиям, к выставкам и лекциям налицо.

 

В прошлом году Иван Николае­вич участвовал в фэсте экскурсо­водов, во время которого в Брест­ской крепости рассказывал об исто­рии Свято-Николаевского гарни­зонного собора. Как поведали мне очевидцы, за ним шла огромная толпа людей. Народ не обманешь: чувствует он подлинность и искрен­ность в словах энтузиаста! В по­следнее время в Беларуси заметно вырос интерес к истории своего края, стала тиражироваться тема о так называемом «новом краеве­дении»: о днях минувших мы узна­ём не по книгам, написанным по шаблонам, а благодаря таким лю­дям, как Иван Чайчиц: они препод­носят реальные факты из жизни нашего города и страны. Согласи­тесь, узнать историю Бреста по офи­циальным сухим источникам не так интересно, как совершить на­стоящее путешествие в прошлое с героями того времени, которые буквально «оживают» в каждой ра­боте Ивана Николаевича.

 

Мне посчастливилось присутствовать на торжественной передаче в центральную городскую библиотеку имени Пушкина новой книги «Надписи и рисунки на стенах Брестской крепости», которую выпустил коллектив соавторов под руководством Ивана Чайчица. «У нас собрался большой коллектив, люди, которые на­ходили, фиксировали, идентифици­ровали тех или иных людей по над­писям, оставленным на стенах Брестской крепости. За собственные средства мы выпустили это издание, правда, небольшим тиражом 170 экземпляров, напечатанное в издательстве БрГТУ», рассказывает Иван Николаевич.

Страница 1 из 26

Сейчас 227 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

© 2019 Государственное учреждение культуры "Брестская центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина". Все права защищены.